Tiêu chuẩn thành viên và số lượng thành viên Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

    HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Số: 229/19/BCH                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn thành viên và số lượng thành viên

Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Quy chế số 137/15/BCH ngày 13/03/2015 của Ban Chấp hành TW Hội về Tổ chức và hoạt động của Chi hội Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành TW Hội và Ban Tổ chức Đại hội quy định về Tiêu chuẩn và số lượng thành viên Ban Chấp hành Chi hội như sau:

  1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấp hành Chi hội:
  2. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt trong Chi hội, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, chính sách của Nhà nước và Điều lệ Hội.
  3. Có khả năng tổ chức, tập hợp Hội viên, nhiệt tình với công tác của Chi hội; Tích cực hoạt động sáng tác và có uy tín về chuyên môn;
  4. Có sức khỏe, thời gian và điều kiện để tổ chức các hoạt động của Chi hội.
  5. Được Hội viên trong Chi hội tín nhiệm;
  6. Số lượng Ban Chấp hành Chi hội:

Trên cơ sở số lượng Hội viên trong Chi hội, số lượng thành viên Ban Chấp hành Chi hội được quy định như sau:

– Chi hội có từ 03 đến 05 Hội viên – được bầu 01 Chi hội trưởng;

– Chi hội có từ 06 đến 09 Hội viên – được bầu 02 thành viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 Chi hội trưởng và 01 Chi hội phó;

– Chi hội có từ 10 dến 50 Hội viên – được bầu 03 thành viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó và 01 Ủy viên;

– Chi hội có từ 51 Hội viên trở lên – được bầu 05 thành viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó, và 03 Ủy viên.

Căn cứ vào quy định trên, các Chi hội cần bầu đủ và đúng số lượng thành viên Ban Chấp hành Chi hội trên cơ sở số lượng Hội viên đang sinh hoạt trong Chi hội để tránh tình trạng một số ít Chi hội nhiệm kỳ vừa qua đã bầu quá số lượng nên không được Ban Chấp hành TW Hội công nhận và phải bầu lại.

Quy định này được phổ biến tại Đại hội cơ sở để Hội viên quán triệt trước khi bầu Ban Chấp hành Chi hội mới/.

Nơi nhận:

– BCH Chi hội;

– Lưu VP;

– Lưu BTC Đại hội.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Trưởng ban BTC Đại hội IX

(Đã ký và đóng dấu)