Hội Mỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân và tổ chức nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Fine Arts Association, viết tắt là VFAA.

Hội thành lập năm 1957, Điều lệ Hội sửa đổi hiện hành đã được Bộ Nội vụ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-BNV ngày 3 tháng 8 năm 2010.

Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam đặt tại địa chỉ số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa II (1983-1989) ra mắt Đại hội tại Cung Thiếu nhi ngày 7/10/1983