Thông báo về việc tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Mỹ thuật Việt Nam

        HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Số: 315/19/BCH                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Mỹ thuật Việt Nam

Thành phố Hà Nội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo TW về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 119/19/BCH ngày 25/03/2019 của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);

Căn cứ Công văn số 22/TB-ĐĐLH ngày 20 tháng 06 năm 2019 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 119/19/BCH ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam về Đại hội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Đại hội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được tổ chức theo hai cấp: Đại hội cơ sởĐại hội Đại biểu Toàn quốc.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam và Ban Tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) thông báo về việc tổ chức Đại hội cơ sở các Chi hội Mỹ thuật Việt Nam Thành phố Hà Nội như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Đại hội cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ cán bộ và Hội viên, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Mỹ thuật trong việc xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ Hội viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội quán triệt, đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 33 Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ Hội viên sáng tác về đất nước, con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; đánh giá đúng tình hình hoạt động của Hội và của Chi hội trong Nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cần phát huy, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ Hội viên trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để Hội và Chi hội phát triển vững mạnh.

Đại hội Cơ sở cần làm tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu tín nhiệm nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Chi hội khóa mới trên cơ sở kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa cán bộ; đảm bảo tiêu chuẩn. Đại hội cần bầu những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có đủ sức khỏe, uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp Hội viên.

Tổ chức tốt Đại hội theo tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm”; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
 2. Đại hội cơ sở các Chi hội MTVN Thành phố Hà Nội là Đại hội toàn thể Hội viên của từng Chi hội, gồm: Chi hội Hội họa 1; Chi hội Hội họa 2; Chi hội Hội họa 3; Chi hội Hội họa 4; Chi hội Đồ họa 1; Chi hội Đồ họa 2; Chi hội Điêu khắc; Chi hội Mỹ thuật Ứng dụng và Chi hội Phê bình Mỹ thuật.
 • Thời gian tổ chức Đại hội cơ sở của các Chi hội: Từ đầu tháng 9/2019 đến trung tuần tháng 9/2019 (Ngày tổ chức Đại hội cho từng Chi hội do Văn phòng TW Hội sắp xếp cụ thể).
 • Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 1. Giấy mời dự Đại hội cơ sở từng Chi hội sẽ được Văn phòng TW Hội gửi đến từng Hội viên vào cuối tháng 8/2019.
 2. Tài liệu phục vụ Đại hội cơ sở sẽ phát đến Hội viên trong tháng 8/2019 tại Văn phòng TW Hội – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Phòng phát Tạp chí).
 3. Việc bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc trên cơ sở danh sách Hội viên của từng Chi hội (cứ 05 Hội viên được bầu 01 Đại biểu, lẻ 02 Hội viên được bầu thêm 01 Đại biểu). Cụ thể như sau:
TT Tên Chi hội Số lư­ợng Hội viên Số lượng đại biểu Chính thức Số lượng đại biểu Dự khuyết
1 Hội họa 1 132 27 5
2 Hội họa 2 111 22 4
3 Hội họa 3 117 24 5
4 Hội họa 4 148 30 6
5 Đồ họa 1 97 20 4
6 Đồ họa 2 88 18 4
7 Điêu khắc 121 24 5
8 Mỹ thuật Ứng dụng 111 22 4
9 Phê bình Mỹ thuật 33 7 2
  Tổng cộng 958 194 39
 1. Nguyên tắc chọn Đại biểu chính thức và dự khuyết: lấy thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp cho đủ số lượng Đại biểu chính thức, các Hội viên có số phiếu tiếp theo sẽ là Đại biểu dự khuyết theo số lượng đã quy định.
 2. Phiếu bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc, Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) do Ban Tổ chức Đại hội IX Hội Mỹ thuật Việt Nam chuẩn bị (có dấu của Ban Tổ chức Đại hội) và sẽ phát cho từng Hội viên khi đến dự Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CƠ SỞ:

 1. Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư “về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam”.
 2. Thảo luận và góp ý kiến vào các văn bản: Báo cáo Tổng kết công tác Nhiệm kỳ và Phương hướng công tác Nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội…
 3. Thảo luận và góp ý kiến vào Báo cáo của Ban Chấp hành Chi hội (do Ban Chấp hành Chi hội chuẩn bị theo mẫu chung của Ban Tổ chức Đại hội).
 4. Bầu Đại biểu (chính thức và dự khuyết) đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội MTVN lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 5. Lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024).
 6. Bầu Ban Chấp hành Chi hội khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 7. ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CƠ SỞ:
 • Đoàn Chủ tịch: Chi hội có dưới 50 Hội viên Đoàn Chủ tịch gồm 03 người; Chi hội có trên 50 Hội viên Đoàn Chủ tịch gồm 05 người.
 • Đoàn Thư ký gồm 02 người.

(Ban Chấp hành Chi hội dự kiến trước danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký để xin ý kiến và biểu quyết của Đại hội).

 • Ban Kiểm phiếu (phiếu bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc; Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự BCH TW Hội, BKT TW Hội, HĐNT chuyên ngành, Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Chi hội Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024)) do Ban Chấp hành Chi hội dự kiến Trưởng, phó ban và thành viên Ban Kiểm phiếu để đề xuất xin ý kiến và biểu quyết của Đại hội. Số lượng Ban Kiểm phiếu khoảng 20% tổng số Hội viên dự Đại hội.
 1. CHUẨN BỊ HỘI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:
 2. Văn phòng TW Hội chuẩn bị hội trường trang trọng phù hợp với số lượng Hội viên (Quốc kỳ, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, nhạc Quốc ca, pano, mirco, bàn ghế, hòm phiếu, bàn ghế cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, nước uống, tài liệu… phục vụ Đại hội).
 3. Chuẩn bị pano trong hội trường:

Mẫu pano:

 1. Chuẩn bị nơi làm việc và văn phòng phẩm cho Ban Kiểm phiếu.

Những điều gì chưa rõ, liên hệ với Họa sĩ Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức Đại hội (ĐT: 0913.204.370) hoặc các đồng chí trong Ban Tổ chức Đại hội IX Hội Mỹ thuật Việt Nam (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) để được giải đáp.

 Nơi nhận:

– Các cơ quan cấp trên (để b/c);

– BCH; BKT;

– BTC Đại hội IX;;

– BCH các Chi hội KV1;

– Lưu BTC Đại hội IX;

– Lưu VPTW Hội.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Trưởng ban Tổ chức Đại hội IX

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019-2024

  Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Tổ chức Đại hội IX tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tác phẩm mỹ thuật chọn lọc...

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 1957

    Năm 1954 hoà bình lập lại không miền Bắc Việt Nam, tại Hà Nội giới Mỹ thuật đã được tập hợp từ nhiều nguồn với số lượng ngày càng lớn. Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Thông báo lần hai về Đại hội cơ sở liên chi Hội Mỹ thuật Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

...

Tin cùng chuyên mục

Xác lập kỷ lục ‘Vẽ tranh trình diễn trên sân khấu bằng nhiều loại hình và chất liệu nhất Việt Nam’

(PLVN) – Sáng 16/6 tại TP HCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho Nghệ sĩ Nguyễn Tiến – “Nghệ sĩ vẽ tranh trình diễn trên sân khấu bằng nhiều loại hình...

6 tác phẩm hội họa Việt Nam được đấu giá tại Sotheby’s Singapore

Chiều ngày 9 tháng 6 năm 2024 vừa qua phiên đấu “Modern & Contemporary Art” (Nghệ thuật hiện đại và đương đại) của nhà đấu giá Sotheby’s đã diễn ra tại Conrad Singapore Orchard, Singapore. Phiên...

Triển lãm “Túc duyên” – các tác phẩm của họa sĩ Đinh Quân, bộ sưu tập Ms Đỗ Tú Oanh

Triển lãm “Túc duyên” là một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, tôn vinh các sáng tác đặc sắc của họa sĩ Đinh Quân được sưu tầm bởi nhà sưu tập Đỗ Tú Oanh. Đồng thời, đây cũng là...

Khai mạc triển lãm tranh Hội tụ 2024 của 4 Chi hội Hội họa Hà Nội

Vào lúc 17h00’, ngày 06/6/2024, Triển lãm tranh Hội tụ 2024 của 04 Chi hội Hội họa Hà Nội đã được khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm của 100 nghệ...

Gần 4.000 bức tranh dự thi về đề tài bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

(ĐCSVN) – Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đa số các tác phẩm đã bám sát đề tài, chủ đề Cuộc vận động; đồng thời thể hiện được nhận thức sâu sắc và sự am hiểu của các tác giả...

Có thể bạn quan tâm

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm,...

Họa sĩ Đào Trọng Lý trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 55 bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Thái Việt tại tỉnh NakhonPhanom (Thái Lan) tổ chức triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm...

TRANH NÀY KHÔNG PHẢI CỦA BÁC…

  Bức tranh này vốn thuộc về một người bạn tôi. Bạn mua tại nhà một cựu đại sứ bên nước ngoài. Mua 5, 6 bức liền. Giá mua không tiết lộ nhưng chắc cũng nhỏ xinh. Người bạn bảo đây là...

HÀ NỘI XƯA CÒN ĐÓ TRONG TRANH PHỐ XƯƠNG

  Ai cũng mong đến Tết. Nhưng những ngày cuối đông đầu Xuân này thời tiết vẫn còn lành lạnh, bầu trời xám đục, người ta lại mong sớm được thấy những giọt nắng đầu Hạ. Đúng dịp...

TÁC GIẢ TRUYỆN NGẮN “SẮC HOA TI-GÔN” VÀ BỨC TRANH CỦA BÙI XUÂN PHÁI”

  Nhà văn Thanh Châu (1912-2007), tên thật là Ngô Hoan, là một cây bút quen thuộc trong văn đàn Việt Nam với truyện ngắn “Sắc hoa Ti-gôn”. Tháng 9 năm 1939, truyện ngắn “Sắc hoa Ti-gôn” của ông...

Thông báo lần thứ 2 về triển lãm Mỹ thuật khu vực 8 (Đồng bằng sông Cửu Long) lần thứ 26 năm 2021

...