Thông báo về việc lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng ngệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

       HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Số: 233/19/BCH                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 Hà Nội, 29 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự

Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội,

Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội

Khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học, Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam.

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 119/19/BCH ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam về Đại hội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Ban Chấp hành TW Hội và Ban Tổ chức Đại hội IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) tổ chức lấy Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng nghệ thuật (chuyên ngành) và Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) của các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam trong cả nước. Trường hợp Hội viên vắng mặt tại Đại hội cơ sở, Ban Chấp hành Chi hội (đối với các Chi hội Tỉnh, Thành), Văn phòng TW Hội (đối với Tp. Hà Nội) và Văn phòng Đại diện phía Nam (đối với Tp. Hồ Chí Minh) sẽ gửi phiếu đến từng Hội viên không đến dự Đại hội cơ sở để các Hội viên ghi và gửi về Văn phòng TW Hội – số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Ban Chấp hành TW Hội và Ban Tổ chức Đại hội IX sẽ thành lập Ban Tổng hợp phiếu để tổng hợp số phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự. Kết quả tổng hợp phiếu thăm dò tín nhiệm sẽ được báo cáo lên cơ quan cấp trên và thông báo tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX làm cơ sở cho các Đại biểu tham khảo để lựa chọn, đề cử nhân sự Ban Chấp hành TW Hội và Ban Kiểm tra TW Hội khoá IX (2019 – 2024).

 1. SỐ LƯỢNG GIỚI THIỆU VÀO PHIẾU TÍN NHIỆM:
 2. Giới thiệu Ban Chấp hành TW Hội: 11 người;
 3. Giới thiệu Ban Kiểm tra TW Hội: 05 người.
 4. Giới thiệu Hội đồng nghệ thuật (chuyên ngành): 07 người (Hội viên của chuyên ngành nào giới thiệu thành viên của hội đồng chuyên ngành đó).
 5. Giới thiệu Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam: 01 người (có tên được giới thiệu trong BCH TW Hội);

Hội viên có thể ghi đủ số lượng hoặc ít hơn số lượng theo quy định, nhưng không ghi quá số lượng đã quy định trên phiếu thăm dò tín nhiệm;

 1. TIÊU CHUẨN:
 2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấp hành TW Hội
 3. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu về chấp hành đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, gương mẫu chấp hành Điều lệ Hội.
 4. Tiêu biểu về phẩm chất, năng lực chuyên môn, có uy tín nghề nghiệp, có khả năng tổ chức, đoàn kết và tập hợp Hội viên; trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình hoạt động công tác Hội.
 5. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian tham gia hoàn thành tốt công việc của Hội.
 6. Được Hội viên tín nhiệm.
 7. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm tra TW Hội
 8. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chấp hành tốt đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Hội.
 9. Hiểu biết về quản lý, pháp luật, có khả năng làm công tác kiểm tra. Trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm trước công tác kiểm tra.
 10. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian tham gia công tác kiểm tra của Hội.
 11. Được Hội viên tín nhiệm.
 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng nghệ thuật (theo chuyên ngành)
 13. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chấp hành tốt đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Hội.
 14. Có trình độ nghề nghiệp cao, có uy tín chuyên môn thuộc chuyên ngành. Có khả năng thẩm định nghệ thuật. Trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm.
 15. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian tham gia công tác của Hội đồng Nghệ thuật.
 16. Được Hội viên tín nhiệm.
 17. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội
 18. Là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu về chấp hành đường lối, quan điểm văn hóa – văn nghệ của Đảng, gương mẫu chấp hành Điều lệ Hội.
 19. Có phẩm chất chính trị, có khả năng tổ chức, triển khai và điều hành các hoạt động của Hội. Có năng lực chuyên môn, trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp Hội viên.
 20. Có điều kiện sức khoẻ, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hội.
 21. Được Hội viên tín nhiệm.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC:

 1. Khi giới thiệu cần lưu ý tới tiêu chuẩn, các độ tuổi, cơ cấu vùng miền, giới tính, dân tộc, các chuyên ngành. Có thể giới thiệu 01 người vào nhiều chức danh nhưng không nên giới thiệu vào tất cả các chức danh.
 2. Ban Chấp hành TW Hội gửi kèm theo thông báo này là bản: Mẫu Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) để các Hội viên tham khảo. Bản chính thức sẽ phát tại Đại hội cơ sở có đóng dấu Ban Tổ chức Đại hội IX.
 3. Đại hội cơ sở tổ chức kiểm phiếu tín nhiệm hoặc niêm phong phiếu tín nhiệm gửi về Ban Tổ chức Đại hội IX để Tiểu ban Tổng hợp phiếu tín nhiệm và phiếu bầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc.
 4. Trường hợp Hội viên không dự Đại hội cơ sở, phiếu tín nhiệm do Hội viên đó tự gửi về Văn phòng TW Hội (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) để Tiểu ban Tổng hợp phiếu tín nhiệm và phiếu bầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc kiểm phiếu và tổng hợp.
 5. Để thuận tiện cho việc giới thiệu nhân sự của các Hội viên, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in danh sách Ban Chấp hành TW, Ban Kiểm tra TW Hội, Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành, Ban Chấp hành các Chi hội trong nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và danh sách Hội viên trong toàn quốc (theo Chi hội) để các Hội viên tham khảo.

Ban Chấp hành TW Hội và Ban Tổ chức Đại hội IX trân trọng đề nghị các Hội viên thực hiện tốt việc ghi phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự với tinh thần trách nhiệm cao để kết quả có giá trị phục vụ Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)./.

Nơi nhận:

– Các cơ quan cấp trên (để b/c);

– BCH; BKT TW Hội;

– BTC Đại hội IX;

– BCH Chi hội;

– Lưu VP;

– Lưu BTC Đại hội IX.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI

Họa sĩ Trần Khánh Chương

Trưởng ban BTC Đại hội IX

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Tin cùng chuyên mục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019-2024

  Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Tổ chức Đại hội IX tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tác phẩm mỹ thuật chọn lọc...

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 1957

    Năm 1954 hoà bình lập lại không miền Bắc Việt Nam, tại Hà Nội giới Mỹ thuật đã được tập hợp từ nhiều nguồn với số lượng ngày càng lớn. Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Thông báo lần hai về Đại hội cơ sở liên chi Hội Mỹ thuật Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

...

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt bộ sưu tập tranh quý của họa sĩ Huế

TTH.VN – Nhiều tác phẩm quý của các danh họa xứ Huế được Bảo tàng Mỹ thuật Huế sưu tập trong 5 năm qua lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm mỹ thuật “Tác phẩm...

Nghiệm cảnh để phân biệt hội họa và minh họa ý tưởng

Triển lãm cá nhân với chủ đề “Nghiệm cảnh” của họa sĩ Nguyễn Thế Dung diễn ra từ nay đến 17-12, tại J Art Space (30 Đường số 10, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức). Cuộc trưng bày này là...

Diện mạo mới của mỹ thuật Việt Nam

NDO – Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến hết 20/12 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là dịp để công...

Hiện thực hóa tầm nhìn Thành phố sáng tạo Hà Nội

(Chinhphu.vn) – Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và các địa điểm khác đã chính thức khép lại. Thành công lớn của lễ hội đã khơi nguồn và lan tỏa tinh thần...

Sắc màu nữ tính và tâm tình

Triển lãm nhóm của 3 nữ họa sĩ: Ly Trần, Vương Linh, Hương Giang Hoàng diễn ra từ nay đến ngày 3-12, tại Nguyen’s Art Garden ( 37 đường 103, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức). Điểm chung trong...

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập Collection Tạp chí Mỹ thuật tháng 11-12 năm 2020

      Trần Hà học khóa 6 (1930-1935) Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đúng vào thời kỳ Nguyễn Phan Chánh mở đầu cho tranh lụa Việt Nam và Trần Quang Trân “khai sinh” cho tranh sơn...

GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC II (ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

...

SƠN MÀI THÀNH LỄ, QUÁ KHỨ VÀNG SON

  Trong một dịp tình cờ, chúng tôi xem được một trang trong bộ lịch in màu năm 1962 mang tên “Công nghệ Việt Nam” do một cơ quan nước ngoài bỏ vốn ra in. Tờ tháng Hai in hình nữ ca sĩ Kim Chi...

Cặp đôi họa sĩ Trần Đình Khương – Đoàn Thuý Hạnh với triển lãm cá nhân đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên ra mắt công chúng thành phố Hồ Chí Minh với triển lãm “Song Tấu Lạ”, họa sĩ Trần Đình Khương giới thiệu 31 tác phẩm tranh sơn mài khai thác chủ đề cá chọi và cá chép, còn...

MỘT NGƯỜI SÀI GÒN LÀM GỐM RAKU

  Cách nay gần 20 năm, khu vực hồ Con Rùa buổi tối còn buồn tẻ, chỉ có một góc đông vui sáng đèn với hai quán mì Vịt tiềm chuyên bán cho giới nghệ sĩ và dân đi chơi đêm ở đường Trần Cao...