Thông báo của Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam về Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

 

HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số: 119/19/BTV                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

VỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành TW Hội Mỹ thuật Việt Nam thông báo về việc tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ cán bộ và Hội viên, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Mỹ thuật trong việc xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ Hội viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng về Văn hóa, Văn nghệ; đánh giá đúng tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động của hội. Đại hội cần phát huy, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ Hội viên trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để hội phát triển vững mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng hiệu quả chuyên môn, góp phần đào tạo, hỗ trợ chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho Hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Hội và tư duy sáng tạo của Hội viên, khắc phục hạn chế, yếu kém trong hoạt động nghề nghiệp, công tác tổ chức Hội, chất lượng Hội viên. Ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tư tưởng lệch lạc, sai trái trong lĩnh vực Văn hóa – Văn nghệ, trong đó có Mỹ thuật.

Đại hội cần kiểm điểm, đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 33 Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ Hội viên sáng tác về đất nước, con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội cần làm tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới trên cơ sở kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa cán bộ; đảm bảo tiêu chuẩn, kết hợp với cơ cấu vùng miền, giới tính, dân tộc, các ngành chuyên môn. Ban Chấp hành có số lượng hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong những năm tới. Đại hội cần bầu đủ số lượng Ban Chấp hành gồm những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có đủ sức khỏe, có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp Hội viên.

Tổ chức tốt Đại hội theo tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm”; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ Điều lệ Hội, Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức thành 2 cấp: Đại hội Cơ sở và Đại hội Đại biểu Toàn quốc.

 1. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CƠ SỞ:
 2. Đại hội Cơ sở và thời gian tổ chức Đại hội Cơ sở:

Đại hội Cơ sở là Đại hội toàn thể Hội viên tổ chức theo Chi hội hoặc liên Chi hội. Mỗi Đại hội Cơ sở tổ chức trong một ngày. Hội viên có trách nhiệm thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Căn cứ vào số lượng Hội viên trong toàn quốc, để đảm bảo nhiều Hội viên có điều kiện đóng góp ý kiến tại Đại hội Cơ sở, Ban Chấp hành TW Hội quyết định tổ chức Đại hội Cơ sở các Chi hội Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng), Khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc), Khu vực IV (Bắc miền Trung), Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên), Khu vực VII (Đông Nam Bộ) và Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) vào cuối tháng 8/2019 (sau khai mạc các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực). Khu vực I (Hà Nội) và Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội Chi hội và liên Chi hội vào đầu tháng 9/2019. Ban Chấp hành và Ban Tổ chức Đại hội sẽ có hướng dẫn cụ thể đến các Ban Chấp hành Chi hội.

Tại các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Ban Chấp hành sẽ tổ chức họp Hội viên của các Chi hội từng Khu vực để quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư “về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam”; báo cáo Tổng kết công tác Nhiệm kỳ VIII (2014 – 2018) và Phương hướng Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024) và một số vấn đề về nội dung, phương thức tổ chức Đại hội. Phát tài liệu Đại hội Cơ sở và các văn bản phục vụ Đại hội Cơ sở tại các Chi hội.

Ban Chấp hành TW Hội sẽ có công văn đến Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành có Chi hội để đề nghị giúp đỡ tổ chức Đại hội Cơ sở.

 1. Nội dung Đại hội Cơ sở:
 2. Thảo luận và góp ý kiến các văn bản: Báo cáo Tổng kết công tác Nhiệm kỳ VIII (2014 – 2018) và Phương hướng Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024); Báo cáo Tổng kết công tác và Phương hướng công tác của Ban Chấp hành Chi hội.
 3. Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội MTVN lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 4. Bầu Ban Chấp hành Chi hội khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
 5. Lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự của các Hội viên vào các vị trí lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ mới.
 6. Số lượng Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết được bầu từ các Chi hội:

Căn cứ vào Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ vào kinh phí tổ chức Đại hội được Thủ tướng Chính phủ duyệt cấp, Ban Chấp hành TW Hội quyết định:

 1. Số lượng Đại biểu chính thức được bầu từ các Chi hội tương đương 20% tổng số Hội viên của Chi hội (05 Hội viên được cử 01 Đại biểu chính thức). Trường hợp lẻ từ 03 Hội viên trở lên được bầu thêm 01 Đại biểu chính thức. Các Tỉnh, Thành có số lượng Hội viên từ 01 đến 04 Hội viên được bầu 01 Đại biểu chính thức.
 2. Số lượng Đại biểu dự khuyết được bầu từ các Chi hội bằng 15% tổng số Đại biểu chính thức được bầu của Chi hội. (Đại biểu dự khuyết chỉ được bổ sung khi có Đại biểu chính thức không tham dự Đại hội)

Ban Tổ chức Đại hội sẽ phân bổ Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết theo từng Chi hội trên cơ sở số Hội viên trong Chi hội tính đến tháng 6 năm 2019 và gửi đến các Ban Chấp hành Chi hội để được biết.

III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC:

 1. Đại biểu và khách mời dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc:

Đại biểu và khách mời dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc bao gồm:

–    Đại biểu chính thức được bầu từ các Đại hội Cơ sở theo Chi hội. (Trường hợp Đại biểu chính thức vắng mặt thì bổ sung Đại biểu dự khuyết theo từng Chi hội để thay thế và đảm bảo đủ số lượng theo phân bổ).

–    Đại biểu đương nhiên: 10 đại biểu (gồm 09 Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội trong nhiệm kỳ VIII và 01 nguyên là Tổng thư ký). Đại biểu đương nhiên vắng mặt thì không bổ sung thay thế.

–    Đại biểu chỉ định bằng 5% tổng số Đại biểu chính thức dự Đại hội và do Ban Tổ chức đại hội chỉ định. (Đại biểu chỉ định tham dự Đại hội, được quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu).

–    Đại biểu khách mời bao gồm đại diện các cơ quan Trung ương, phóng viên báo chí, phát thanh và truyền hình ở Trung ương và Hà Nội.

 1. Nội dung Đại hội Đại biểu Toàn quốc:

–    Báo cáo Tổng kết Nhiệm kỳ VIII (2014 – 2019) và Phương hướng công tác Nhiệm kỳ IX (2019 – 2024);

–    Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khoá VIII (2014 – 2019);

–    Báo cáo sửa đổi Điều lệ và thông qua Điều lệ sửa đổi của Hội nhiệm kỳ IX (2019 – 2024);

–    Đại hội thảo luận các báo cáo nói trên;

–    Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);

–    Đại hội bầu Ban Kiểm tra Hội khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);

–    Thông qua Nghị quyết Đại hội.

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc:

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày vào trung tuần tháng 12 năm 2019.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội thông báo đến các đại biểu sau khi được Ban Chỉ đạo Đại hội, Bộ Nội vụ cho phép tổ chức Đại hội và thuê được địa điểm để tổ chức Đại hội.

 1. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:
 2. Ban Chấp hành TW Hội quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đại hội gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội, các đồng chí là trưởng, phó các cơ quan đơn vị trực thuộc Hội. Ban Tổ chức Đại hội sẽ được chia thành nhiều Tiểu ban để phụ trách từng mảng công việc của Đại hội.
 3. Tài chính của Đại hội được ngân sách Nhà nước cấp. Ban Tổ chức Đại hội sẽ làm dự chi cụ thể cho từng công việc theo quy định của Nhà nước.
 4. Các trường hợp khiếu nại tố cáo của Hội viên được gửi về Ban Kiểm tra TW Hội và Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 15 ngày trước khi khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc để thẩm tra, kết luận và giải trình trả lời người khiếu nại, hoặc chuẩn bị trình bày trước Đại hội. Các đơn khiếu nại tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và cần có bằng chứng xác thực để Ban Kiểm tra TW Hội và Ban Tổ chức Đại hội thuận tiện trong thẩm tra, phúc đáp và báo cáo trước Đại hội.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, vì sự phát triển và lớn mạnh của Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của Hội viên để Đại hội Cơ sở và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) thành công tốt đẹp./.

 Nơi nhận:

–   Các cơ quan cấp trên (để b/c);

–   BCH, BKT;

–   Hội viên Hội MTVN;

–   Tạp chí MT, trang TTĐT;

–  Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019-2024

  Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm...

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Tổ chức Đại hội IX tổ chức Triển lãm Mỹ thuật tác phẩm mỹ thuật chọn lọc...

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 1957

    Năm 1954 hoà bình lập lại không miền Bắc Việt Nam, tại Hà Nội giới Mỹ thuật đã được tập hợp từ nhiều nguồn với số lượng ngày càng lớn. Các Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm...

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Tiến tới Đại hội, Đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tạp chí Mỹ thuật xin đăng lại hai bài viết về những sự kiện, những hoạt động và những kỷ niệm của...

Thông báo lần hai về Đại hội cơ sở liên chi Hội Mỹ thuật Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024))

...

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc trại sáng tác Gốm ‘Sắc hạ 2023’

Lễ Khai mạc trại sáng tác Gốm với chủ đề “Sắc hạ 2023” diễn ra chiều 01/6/2023 tai bảo tàng Gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Hơn 70 tác phẩm của hơn 30 nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ Gốm...

Họa sĩ Trần Tuấn đạt Giải Nhất cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế ITSLIQUID lần thứ 12

Trần Tuấn là một họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam với nhiều tác phẩm được trưng bày rộng rãi trong nước và quốc tế. Lấy cảm hứng từ Tâm linh phương Đông, các tác phẩm trừu tượng của ông...

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện “Cuộc thi và Triển lãm Mỹ...

Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Sáng ngày 30/05/2024, tại tầng 3 Nhà triển lãm Mỹ Thuật 16 Ngô Quyền, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành khoá IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) kỳ thứ 7...

Khai mạc triển lãm tranh sơn mài của hoạ sĩ Đinh Quân

Ngày 27 tháng 5, triển lãm tranh sơn mài chủ đề Thiên Khải (Genesis) của hoạ sĩ Đinh Quân do Bến Thành Art tổ chức đã chính thức được khai mạc tại An Gallery, 159 Đồng Khởi, TP. HCM. Trong triển lãm...

Có thể bạn quan tâm

BỐN CHIẾC LỌ VÀ NHỮNG SỐ PHẬN

  Một buổi chiều, tôi đến chơi thăm ông bạn làm điêu khắc. Ông ngồi bần thần nhìn mấy chiếc lọ gốm trước mặt, chung quanh là những bức tranh cùng mấy giá sách. – “Lâu mới lại...

DỰ ÁN NGHỆ THUẬT CÔNG CỘNG PHÚC TÂN

  Nhiều nghệ sĩ tạo hình trên thế giới nổi tiếng với khả năng biến một nơi không ai muốn đến thành những địa điểm đắt giá chỉ sau một thời gian ngắn. Có một từ dành riêng cho hoạt...

ĐƯỢC VẼ VÀ NẶN TƯỢNG BÁC

  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019) Tạp chí Mỹ thuật xin trân trọng đăng lại bài viết “Được...

“TRỘI Ở ĐÂU?” HAY BÀN VỀ SỰ TRINH TRẮNG CỦA NHÀ SƯU TẬP NGHỆ THUẬT

  Cặp vợ chồng sưu tập tranh huyền thoại người Mỹ Mera và Don Rubell sẽ giải mã: Tốt nhất người ta nên mua tranh của ai và vào lúc nào tại các triển lãm; và làm thế nào người ta cũng biết...

Tiêu chuẩn thành viên và số lượng thành viên Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

    HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Số: 229/19/BCH                         ...